BLOG

lắc đầu cười

Pinterest LinkedIn Tumblr

Cuối cùng sẽ có một ngày bạn trở nên bình tĩnh, giống như một người ngoài cuộc nhìn lại những câu chuyện xưa cũ của mình rồi lắc đầu cười.{Mạc Y Phi dịch}

Write A Comment